Bohoslužby

chrámový prostor
chrámový prostor

Poprvé na bohoslužbě?

Jdete poprvé na bohoslužbu? Zde je jednoduchý „návod k přežití“:

  • Vezměte si při vstupu do kostela zpěvník, budete víc v obraze.

  • Při modlitbách a čtení z Bible se stojí, při všem ostatním se sedí.

  • Děti mohou (i nemusí) po deseti minutách jít na dětský program, Nedělku.

  • K večeři Páně můžete jít, jste-li pokřtěni a toužíte po setkání s Bohem. 

  • Pokud chcete, mějte v mobilu tuto stránku a sledujte pořad bohoslužby. Dole najdete texty, které se na bohoslužbě společně říkají.

Přicházíme k Bohu a ke druhým...
Přicházíme k Bohu a ke druhým...

Vstup do bohoslužby

-- varhanní předehra --

zpíváme pozdrav / píseň 488 ze zpěvníku

vstupní žalm a úvod do bohoslužby

- společná píseň -

modlitba

Přicházíme i s dětmi...
Přicházíme i s dětmi...

Slovo dětem a Nedělka

krátký úvod do dětského programu

píseň s dětmi


Nyní děti mohou odejít na svůj program, Nedělku, kde si vypráví příběh z Bible a spolu něco tvoří. Schází se mladší (4–7 let) i starší skupina (8–14 let).

Nasloucháme Bohu... reagujeme na jeho slovo...
Nasloucháme Bohu... reagujeme na jeho slovo...

Bohoslužba slova

1. čtení z Bible

- společná píseň -

2. čtení z Bible

kázání (promluva)

-- hudba / meditace --

vyznání vin + slovo odpuštění, pozdrav pokoje

nebo: Apoštolské vyznání víry

- společná píseň -

Děkujeme Bohu... a jsme obdarováni...
Děkujeme Bohu... a jsme obdarováni...

Bohoslužba stolu – večeře Páně

(tato část platí pro bohoslužby s večeří Páně)

modlitební příprava k večeři Páně

zpěv „Svatý, svatý, svatý“

Kristova slova ustanovení + Tajemství víry

modlitba Otče náš

zpěv k lámání chleba – „Beránku Boží“

přijímání

- děkovný zpěv -

Jsme vysláni žít to, co jsme přijali.
Jsme vysláni žít to, co jsme přijali.

Závěr

informace o dění ve sboru

přímluvné modlitby  – s odpovědí lidu

(modlitba Otče náš)

3. čtení z Bible – poslání

požehnání

- společná píseň -

-- varhanní dohra --


( rozhovor po bohoslužbě )

Oblíbený čas pro společenství u kávy a čaje je nyní bohužel nedostupný.


- Těšíme se na jeho obnovení! -


Texty pro bohoslužbu

slova, která se každou neděli opakují

Zpívaný pozdrav

Milost Pána našeho Jezu Krista,

láska Boží a účastenství Ducha svatého

se všechněmi vámi, se všechněmi vámi – Amen


zpívá / říká se vestoje na úvod bohoslužby

Po vstupní modlitbě

farář: Pane smiluj se!

lidé: Kriste smiluj se! – Amen.


1. modlitba v úvodním bloku bohoslužbyVyznání vin

Milosrdný Bože, smiluj se nade mnou.


(po kázání na výzvu faráře)

se mohu přidat k vyznání vin

zpěv Svatý

Svatý, svatý, svatý jsi Hospodine zástupů, plna jsou nebesa i země tvé slávy!

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!

Hosanna na výstostech! – Hosanna na výsostech!


na začátku přípravy k večeři Páně

Tajemství víry

farář: Tajemství víry:

lidé: Tvou smrt zvěstujeme

tvé vzkříšení vyznáváme

na tvůj příchod čekáme,

Pane Ježíši Kriste!


po slovech ustanovení večeře Páně

Modlitba Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé,

přijď království Tvé,

buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky

Amen


modlíme se před večeří Páně,

nebo po přímluvné modlitbě

zpěv Beránku Boží

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj!


těsně před přijímáním

při lámání chleba

Připojení se k modlitbě

modlící se: Amen

lidé: Amen

slovem 'amen' si  přisvojujeme to, o co prosí druhý

v odpověď na všechny

modlitby a požehnání

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky